V gyr  S tpus                       V gyr A tpus                V gyr  L tpus